občanské sdružení DOTYK

Awana

Mladá Boleslav

Gospel Voices
dětský klub Awana
mateřská centra Konvikt a Ovečka
sídlo z.s. DOTYK: Sluneční 489, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 69001138,    číslo účtu: 2600390961/2010

počítadlo.abz.cz
Hesla Awany pro rok 2015:
Nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, Hospodine, zahanbeni budou věrolomní.    Žalm 25,3
Radujte se nevýslovnou a slavnou radostí, poněvadž se vám dostane cíle víry, totiž spásy duší.    1. list Petrův 1,8-9


 
Fotka z historicky první schůzky Awany 10.9.2009.

    Fotogalerie na Picase.

 

 

Milí rodiče!

 

Je to i pro Vaše děti?

Awana je křesťanský program, ale je určen pro všechny děti. Mohlo by se zdát, že se budeme věnovat dětem pouze z křesťanského hlediska. Není to tak docela pravda. Můžeme nabídnout i něco, co je v dnešní době pro psychický a sociální vývoj dětí v tomto věku čím dál vzácnější a stále důležitější:

 • vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém je dítě přijímáno vedoucími i kamarády, neexistuje zde šikana;
 • učíme děti sociálním a emočním dovednostem, jako např. umění prohrávat, vyrovnat se s neúspěchem apod., naši pedagogicky zdatní vedoucí pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se i citlivé nebo neprůbojné dítě bude cítit bezpečně a začne zrát;
 • budujeme zdravé sebevědomí dítěte tím, že dítě často zažívá úspěch a povzbuzení (např. při týmových hrách dítěti fandí všichni soupeři, i když je poslední, protože cílem je radost ze hry, ne strach ze selhání; vedoucí jsou schopni pomoci i dětem s poruchami učení dosáhnout úspěchu při plnění lekcí apod.);
 • zásadně používáme pozitivní motivaci, tj. všímáme si toho, co se dítěti povedlo; je to opakem negativní motivace, která dítě hodnotí a upozorňuje na chyby, takže dítě se může začít srovnávat s ostatními a mít pocit neúspěchu (např. známkování ve škole);
 • systém schůzky umožňuje pracovat s každým dítětem individuálně, protože součástí programu je práce v malých skupinkách; máme tak možnost poznat silné stránky dítěte a povzbudit ho v nich a zároveň pomáhat ve slabých stránkách; vedoucí má na každé dítě ve své skupince dostatek času, takže dítě se necítí být pouhým nepatrným kolečkem v soukolí.
 • To je jen výsek určitých rysů, kterými se odlišujeme od dnešního běžného kolektivu dětí, kde často vládne právo silnějšího, na výsluní jsou jen ti úspěšní nebo bohatí. Pokud chceme, aby naše děti v současném dravém světě nepodlehly, ale uměly se orientovat a neztratily obyčejné lidské hodnoty, musí mít zdravé sebevědomí a musí být emočně a sociálně zralé.

   

  Zvláštní slovo Awana

  Název je složen z počátečních písmen anglických slov: Approwed Workman Are Not Ashamed, doslova – osvědčený dělník se nemá zač stydět. Je to část z biblického verše 2. Timoteovi 2,15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. A pro milovníky kralického překladu Bible: Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

   

  Historie ve světě

  Program Awany vznikl v 50. letech 20. století ve sboru North Side Gospel Center v Chicagu, který 100 let předtím založil D. L. Moody. Původně byl program zacílen pouze na tento baptistický sbor. Ohromný zájem o tento program, který se záhy rozšířil po celých Spojených státech a zanedlouho i do Kanady, z něj však učinil stejnojmennou organizaci. V 80. letech prožila Awana díky americkým misionářům svůj první křest mimo hranice a kulturu Spojených států – v africké Ghaně. Dnes nadšeně používá program Awany pro své křesťanské sbory více než 110 zemí po celém světě. Program byl přeložen do více než 20 jazyků.

   

  Awana v Mladé Boleslavi

  Awana v Mladé Boleslavi působí od počátku školního roku 2009/2010. Klub pracuje pod záštitou sboru Církve bratrské v Mladé Boleslavi. Školení vedoucích i materiály zajistili Radek a Dáša Kalenští z Pardubic, kteří jsou vedoucími této práce pro Českou republiku. Z jejich pera také pochází mnohé informace uvedené na této webové stránce.

  Schůzku klubu tvoří tři části – hry, malé skupinky a společný biblický program. Děti jsou rozděleny do tří klubů podle věku – na Svatojánky (0. až 2. třída ZŠ), Plamínky (3. a 4. třída) a Pochodně (5. a 6. třída).

  Kdy? Klub se schází pravidelně každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 16:30 do 18 hodin

  Kde? Hrou se začíná při dobrém počasí na hřišti u 5. ZŠ. Při špatném počasí rovnou v klubovně v suterénu, kde i jinak probíhají další dvě části schůzky. Dítě můžete přivést i vyzvednout u postranního suterénního vchodu na pravém boku základní školy. Parkovat se dá dobře na parkovišti bývalého Cartecu.

  Potřeby. Děti potřebují vhodné oblečení na hry a sportovní obuv na přezutí. Svačinu a pití dejte dítěti podle vašeho uvážení a dle jeho potřeb.

  Cena. Dítě se stává členem klubu až po splnění motivačních vstupních úkolů. Těmi je docházka na 2-3 schůzky (podle věku), znalost hesla Awany Bůh mě má rád, hesla pro hru fair-play Slibuji hrát vždy čestnou hru a myslet na druhého víc než na sebe apod. Teprve potom dostává klubové materiály, registrační lístek a platí 300 Kč za rok, případně sourozenci každý 200 Kč. Činnost klubu je nezisková a členský příspěvek hradí jen malou část skutečných nákladů.

  Kdo. Letos v klubu pracují 2 vedoucí. Jejich práce je dobrovolnická. Vedoucí jsou vyškoleni pro tento program.

  Členství v Awana klubu znamená pro dítě i určitou zodpovědnost v docházce. Omluvit se, pokud nemohu přijít, patří k dobrým návykům, které v našich Awana klubech pěstujeme. K omluvě neúčasti použijte mail Awany nebo mobil vedoucího klubu: 723 73 50 21.

  Výsadou člena klubu je, že má právo nosit Awana tričko příslušné barvy. Dostává také klubovou příručku, kterou začne plnit a ve které postupuje svým vlastním tempem. Za postup je dítě odměňováno v mezinárodním standardu Awana odměn.


  Další a aktuální informace u vedoucího klubu: Martin Zavadil, telefon 723 73 50 21, mc.ovecka@seznam.cz